Ai là vị thái giám quyền lực nhất lịch sử Việt Nam?

Ông là danh tướng nhà Lý, một trong 14 anh hùng dân tộc tiêu biểu trong lịch sử Việt Nam.Vua nào trong lịch sử từng bị gán biệt danh là ‘Vua Lợn’?

Ai là vị thái giám quyền lực nhất lịch sử Việt Nam?
Ông là danh tướng nhà Lý, một trong 14 anh hùng dân tộc tiêu biểu trong lịch sử Việt Nam.