Ba đồng chí của Đoàn trong đội hình Sư đoàn quốc tế bảo vệ Liên Xô là ai?

Ba đồng chí lớp đầu tiên của Đoàn cùng tham gia vào sư đoàn quốc tế bảo vệ Liên Xô. Anh đã hy sinh và được tặng thưởng Huân chương vệ quốc cao quý. Lữ đoàn cận vệ thép tự hào 90 năm truyền thống vẻ vang của Đoàn Ban Thường vụ Thành đoàn Cần Thơ kỷ niệm 90 năm thành lập Đoàn Cán bộ Đoàn và đoàn viên Quân đội nêu thực trạng, hiến kế với Đoàn

Ba đồng chí của Đoàn trong đội hình Sư đoàn quốc tế bảo vệ Liên Xô là ai?

Ba đồng chí lớp đầu tiên của Đoàn cùng tham gia vào sư đoàn quốc tế bảo vệ Liên Xô. Anh đã hy sinh và được tặng thưởng Huân chương vệ quốc cao quý.