Bãi bỏ quy định về Quỹ hỗ trợ, điều trị, chăm sóc người nhiễm HIV

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã chỉ đạo chỉnh lý dự thảo Luật theo hướng bãi bỏ quy định về Quỹ hỗ trợ, điều trị, chăm sóc người nhiễm HIV, đồng thời bổ sung điều khoản chuyển tiếp để bảo đảm kinh phí kết dư và các tài sản liên quan được chuyển giao, phân bổ và sử dụng hợp pháp, hiệu quả.Đề xuất bãi bỏ các loại quỹ hỗ trợ việc làm, điều trị HIV

Bãi bỏ quy định về Quỹ hỗ trợ, điều trị, chăm sóc người nhiễm HIV
Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã chỉ đạo chỉnh lý dự thảo Luật theo hướng bãi bỏ quy định về Quỹ hỗ trợ, điều trị, chăm sóc người nhiễm HIV, đồng thời bổ sung điều khoản chuyển tiếp để bảo đảm kinh phí kết dư và các tài sản liên quan được chuyển giao, phân bổ và sử dụng hợp pháp, hiệu quả.