Bài tập chia động từ trong câu tường thuật

Bạn sẽ chọn "was drinking", "had drunk" hay "had been drinking" để điền vào chỗ trống trong câu "I told John not to drive, because he _____ all night"?

Bài tập chia động từ trong câu tường thuật
Bạn sẽ chọn "was drinking", "had drunk" hay "had been drinking" để điền vào chỗ trống trong câu "I told John not to drive, because he _____ all night"?