Bộ Y tế khuyến cáo không sử dụng buồng khử khuẩn toàn thân

Buồng khử khuẩn toàn thân chưa được đánh giá vể hiệu quả diệt virus và an toàn đối với người sử dụng, Bộ Y tế khuyên không nên sử dụng.

Bộ Y tế khuyến cáo không sử dụng buồng khử khuẩn toàn thân
Buồng khử khuẩn toàn thân chưa được đánh giá vể hiệu quả diệt virus và an toàn đối với người sử dụng, Bộ Y tế khuyên không nên sử dụng.