Cách đánh giá học sinh khi dạy qua Internet và truyền hình

Việc kiểm tra thường xuyên được thực hiện ngay trong quá trình học qua Internet, truyền hình, kiểm tra định kỳ sẽ làm khi học sinh trở lại trường.

Cách đánh giá học sinh khi dạy qua Internet và truyền hình
Việc kiểm tra thường xuyên được thực hiện ngay trong quá trình học qua Internet, truyền hình, kiểm tra định kỳ sẽ làm khi học sinh trở lại trường.