Cách học online hiệu quả thời Covid-19

Học sinh chủ động tìm hiểu hình thức học mới, lập kế hoạch học tập cụ thể, đặt mục tiêu rõ ràng.

Cách học online hiệu quả thời Covid-19
Học sinh chủ động tìm hiểu hình thức học mới, lập kế hoạch học tập cụ thể, đặt mục tiêu rõ ràng.