Cách học tại nhà cho học sinh lớp 9

Học sinh cuối cấp chủ động lập kế hoạch học tập hàng ngày để đảm bảo việc học không gián đoạn trong thời gian nghỉ tránh dịch.

Cách học tại nhà cho học sinh lớp 9
Học sinh cuối cấp chủ động lập kế hoạch học tập hàng ngày để đảm bảo việc học không gián đoạn trong thời gian nghỉ tránh dịch.