Cần Thơ tìm hướng đi cho du lịch cộng đồng - Bài 1: Tiềm năng chưa được phát huy

Quyết định số 2227/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch Đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 xác định: Phấn đấu đưa thành phố Cần Thơ trở thành trung tâm du lịch và điều phối khách cho toàn vùng, là một trong những trung tâm phát triển du lịch của cả nước.

Cần Thơ tìm hướng đi cho du lịch cộng đồng - Bài 1: Tiềm năng chưa được phát huy
Quyết định số 2227/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch Đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 xác định: Phấn đấu đưa thành phố Cần Thơ trở thành trung tâm du lịch và điều phối khách cho toàn vùng, là một trong những trung tâm phát triển du lịch của cả nước.