Cất vó thời 4.0

Mục sở thị máy quay vó bằng điện thoại di động của anh Đượm mới thấy được sự thông minh của ngư dân này. 

Cất vó thời 4.0
Mục sở thị máy quay vó bằng điện thoại di động của anh Đượm mới thấy được sự thông minh của ngư dân này.