Chó sói giả chết đánh lừa sư tử

Con vật giữ được mạng sống nhờ nhanh trí.

Chó sói giả chết đánh lừa sư tử

Con vật giữ được mạng sống nhờ nhanh trí.