Covid-19 làm thay đổi cách tuyển dụng

Các trường đại học, nhà tuyển dụng Trung Quốc đăng thủ tục tuyển dụng trên Internet, hướng dẫn tân cử nhân ứng tuyển online để phòng Covid-19.

Covid-19 làm thay đổi cách tuyển dụng
Các trường đại học, nhà tuyển dụng Trung Quốc đăng thủ tục tuyển dụng trên Internet, hướng dẫn tân cử nhân ứng tuyển online để phòng Covid-19.