Diễn biến Covid-19: Dừng hoạt động dịch vụ đông người

Thủ tướng đề nghị dừng hoạt động tập trung trên 20 người. Bộ Y tế khuyến cáo người dân không ra đường, tìm người đến 6 địa điểm liên quan Covid-19.

Diễn biến Covid-19: Dừng hoạt động dịch vụ đông người
Thủ tướng đề nghị dừng hoạt động tập trung trên 20 người. Bộ Y tế khuyến cáo người dân không ra đường, tìm người đến 6 địa điểm liên quan Covid-19.