Diễn biến Covid-19: Lập nhiều tổ, chốt kiểm dịch

Số bệnh nhân lên 153. Các tỉnh lập nhiều tổ, chốt kiểm dịch. Ba bệnh nhân ở Đà Nẵng khỏi bệnh. 

Diễn biến Covid-19: Lập nhiều tổ, chốt kiểm dịch
Số bệnh nhân lên 153. Các tỉnh lập nhiều tổ, chốt kiểm dịch. Ba bệnh nhân ở Đà Nẵng khỏi bệnh.