Diễn biến Covid-19: Y bác sĩ Huế tình nguyện lên tuyến đầu

Khuyến cáo công dân không qua cửa khẩu Thái - Lào; Hà Nội cải tạo bệnh viện Mê Linh làm đơn vị dã chiến. 

Diễn biến Covid-19: Y bác sĩ Huế tình nguyện lên tuyến đầu
Khuyến cáo công dân không qua cửa khẩu Thái - Lào; Hà Nội cải tạo bệnh viện Mê Linh làm đơn vị dã chiến.