Đánh bạn trai do từ chối ‘thân mật’

Rebecca Duarte, 23 tuổi, đấm vỡ kính cửa sổ và đánh bạn trai sau khi anh ta từ chối “thân mật”.

Đánh bạn trai do từ chối ‘thân mật’

Rebecca Duarte, 23 tuổi, đấm vỡ kính cửa sổ và đánh bạn trai sau khi anh ta từ chối “thân mật”.