Đóng tour Hàn, Italy vì Covid-19

Các công ty du lịch Việt Nam đã đóng toàn bộ chương trình du lịch đến Hàn và bỏ Italy ra khỏi hành trình châu Âu. 

Đóng tour Hàn, Italy vì Covid-19

Các công ty du lịch Việt Nam đã đóng toàn bộ chương trình du lịch đến Hàn và bỏ Italy ra khỏi hành trình châu Âu.