Giải Nhất tuần 14 Cuộc thi tìm hiểu 90 năm truyền thống ngành Tuyên giáo

Giải Nhất tuần 14 Cuộc thi tìm hiểu 90 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng đã thuộc về bạn Trần Quang Quân, giáo viên Trường THPT Tràm Chim, Thị trấn Tràm Chim, huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp. Giải Nhất tuần 13 Cuộc thi tìm hiểu 90 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo Giải Nhất tuần 10 Cuộc thi tìm hiểu 90 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo Giải Nhất tuần 6 Cuộc thi tìm hiểu 90 năm Truyền thống ngành Tuyên giáo Cuộc thi Tìm hiểu 90 năm truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng

Giải Nhất tuần 14 Cuộc thi tìm hiểu 90 năm truyền thống ngành Tuyên giáo
Giải Nhất tuần 14 Cuộc thi tìm hiểu 90 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng đã thuộc về bạn Trần Quang Quân, giáo viên Trường THPT Tràm Chim, Thị trấn Tràm Chim, huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp. Giải Nhất tuần 13 Cuộc thi tìm hiểu 90 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo Giải Nhất tuần 10 Cuộc thi tìm hiểu 90 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo Giải Nhất tuần 6 Cuộc thi tìm hiểu 90 năm Truyền thống ngành Tuyên giáo Cuộc thi Tìm hiểu 90 năm truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng