Giới khoa học Israel tuyên bố đảo ngược thành công một phần quá trình lão hoá

Các nhà khoa học Israel tuyên bố họ đã đảo ngược một phần quá trình lão hóa lần đầu tiên trong lịch sử.

Giới khoa học Israel tuyên bố đảo ngược thành công một phần quá trình lão hoá
Các nhà khoa học Israel tuyên bố họ đã đảo ngược một phần quá trình lão hóa lần đầu tiên trong lịch sử.