Mỗi đứa trẻ bao nhiêu tuổi?

Thử câu này xem bạn tính nhẩm giỏi không nhé.

Mỗi đứa trẻ bao nhiêu tuổi?
Thử câu này xem bạn tính nhẩm giỏi không nhé.