Nhiều thách thức chờ các tân bộ trưởng

Nhiều ý kiến mong muốn các tân bộ trưởng sớm hành động, tập trung giải quyết những tồn tại, bất cập hiện nay.

Nhiều thách thức chờ các tân bộ trưởng
Nhiều ý kiến mong muốn các tân bộ trưởng sớm hành động, tập trung giải quyết những tồn tại, bất cập hiện nay.