Nhóm nhân viên y tế thứ ba Trung Quốc đến Italy

14 y bác sĩ và 8 tấn vật tư y tế quyên góp được chuyển đến Italy ngày 25/3, để hỗ trợ chống dịch. 

Nhóm nhân viên y tế thứ ba Trung Quốc đến Italy
14 y bác sĩ và 8 tấn vật tư y tế quyên góp được chuyển đến Italy ngày 25/3, để hỗ trợ chống dịch.