Những điểm tham quan không khách

Nhiều điểm tham quan trong thành phố thưa vắng du khách hoặc đóng cửa trong những ngày Covid-19 xuất hiện.

Những điểm tham quan không khách
Nhiều điểm tham quan trong thành phố thưa vắng du khách hoặc đóng cửa trong những ngày Covid-19 xuất hiện.