No đòn vì khiêu chiến tán thủ chuyên nghiệp

Võ sĩ nghiệp dư trả giá cho hành động bồng bột của mình sau 30 giây thượng đài.

No đòn vì khiêu chiến tán thủ chuyên nghiệp
Võ sĩ nghiệp dư trả giá cho hành động bồng bột của mình sau 30 giây thượng đài.