Quốc gia hạnh phúc nhất thế giới

Người dân lúc nào cũng vui vẻ, họ hài lòng với mọi thứ và không cần thể hiện điều đó ra bên ngoài.

Quốc gia hạnh phúc nhất thế giới
Người dân lúc nào cũng vui vẻ, họ hài lòng với mọi thứ và không cần thể hiện điều đó ra bên ngoài.