Ra mắt nền tảng quản trị doanh nghiệp toàn diện của Việt Nam

Ngày 20/11, Bộ Thông tin và Truyền thông (TTTT) đã giới thiệu “Nền tảng quản trị doanh nghiệp toàn diện Base.vn”.

Ra mắt nền tảng quản trị doanh nghiệp toàn diện của Việt Nam
Ngày 20/11, Bộ Thông tin và Truyền thông (TTTT) đã giới thiệu “Nền tảng quản trị doanh nghiệp toàn diện Base.vn”.