Tài xế công nghệ tiến thoái lưỡng nan giữa đại dịch

Covid-19 đã phơi bày mặt trái của mô hình "kinh tế chia sẻ": Lợi nhuận rơi vào túi doanh nghiệp, đẩy mọi rủi ro cho các "đối tác độc lập".

Tài xế công nghệ tiến thoái lưỡng nan giữa đại dịch
Covid-19 đã phơi bày mặt trái của mô hình "kinh tế chia sẻ": Lợi nhuận rơi vào túi doanh nghiệp, đẩy mọi rủi ro cho các "đối tác độc lập".