Thêm hy vọng từ thuật toán tìm vaccine trong 3 giờ

Nhóm nghiên cứu tại một phòng thí nghiệm ở thành phố San Diego, công bố đã thiết kế một thuật toán dựa vào trình tự gene virus có thể nhanh chóng tìm vaccine.

Thêm hy vọng từ thuật toán tìm vaccine trong 3 giờ

Nhóm nghiên cứu tại một phòng thí nghiệm ở thành phố San Diego, công bố đã thiết kế một thuật toán dựa vào trình tự gene virus có thể nhanh chóng tìm vaccine.