Tiền bản quyền tác phẩm âm nhạc Việt Nam từ nước ngoài tăng 82%

Năm 2020, số tiền bản quyền thu được từ các tác phẩm âm nhạc Việt Nam từ nước ngoài tăng tới 82% so với năm ngoái, từ gần 2 tỷ năm 2019 lên hơn 3,6 tỷ năm 2020.

Tiền bản quyền tác phẩm âm nhạc Việt Nam từ nước ngoài tăng 82%
Năm 2020, số tiền bản quyền thu được từ các tác phẩm âm nhạc Việt Nam từ nước ngoài tăng tới 82% so với năm ngoái, từ gần 2 tỷ năm 2019 lên hơn 3,6 tỷ năm 2020.