Trang mới Thượng thành Huế: Ấm lòng người đi

Đề án di dân Kinh thành Huế qua 3 năm triển khai thực hiện đã đạt được kết quả bước đầu đáng khích lệ, tạo sự an tâm nhất định cho những lượt di dân tiếp theo.

Trang mới Thượng thành Huế: Ấm lòng người đi
Đề án di dân Kinh thành Huế qua 3 năm triển khai thực hiện đã đạt được kết quả bước đầu đáng khích lệ, tạo sự an tâm nhất định cho những lượt di dân tiếp theo.