Trường ĐH Khoa học Tự nhiên thêm 5 ngành mới

Trường mở thêm 5 ngành mới dựa trên nền tảng ứng dụng khoa học cơ bản vào các lĩnh vực đang được quan tâm hiện nay.

Trường ĐH Khoa học Tự nhiên thêm 5 ngành mới
Trường mở thêm 5 ngành mới dựa trên nền tảng ứng dụng khoa học cơ bản vào các lĩnh vực đang được quan tâm hiện nay.