Vị vua nào có số phận bi thảm, chết đói sau 3 ngày lên ngôi?

Trong số 13 vị vua của nhà Nguyễn, vị vua này là người có thời gian tại vị ngắn nhất (chỉ có 3 ngày).Vua nào trong lịch sử từng bị gán biệt danh là ‘Vua Lợn’?

Vị vua nào có số phận bi thảm, chết đói sau 3 ngày lên ngôi?
Trong số 13 vị vua của nhà Nguyễn, vị vua này là người có thời gian tại vị ngắn nhất (chỉ có 3 ngày).