Vị vua nào của nhà Trần bỏ rượu tu chí lo việc nước?

Là vua thứ tư của triều Trần, nổi tiếng anh minh, biết dùng người tài. Tuy nhiên thời trẻ, ông ham chơi, mải miết rượu chè. Vị vua này là ai?Vua nào trong lịch sử từng bị gán biệt danh là ‘Vua Lợn’?

Vị vua nào của nhà Trần bỏ rượu tu chí lo việc nước?
Là vua thứ tư của triều Trần, nổi tiếng anh minh, biết dùng người tài. Tuy nhiên thời trẻ, ông ham chơi, mải miết rượu chè. Vị vua này là ai?