Vị vua nào trong lịch sử từng nhường vợ mình cho người khác?

Ông là vị vua có số phận khá đặc biệt trong lịch sử Việt Nam, sinh thời từng kết duyên với vua của triều đại khác, rồi sau lại nhường vợ cho cận thần.Vua nào trong lịch sử từng bị gán biệt danh là ‘Vua Lợn’?

Vị vua nào trong lịch sử từng nhường vợ mình cho người khác?
Ông là vị vua có số phận khá đặc biệt trong lịch sử Việt Nam, sinh thời từng kết duyên với vua của triều đại khác, rồi sau lại nhường vợ cho cận thần.